Nabízené služby

 

Projektová činnost

 • projektování pozemních a dopravních staveb
 • všechny stupně přípravy stavby
 • železniční stavby (přeložky tratí, železniční přejezdy, úpravy zabezpečovacího zařízení, úpravy na vlečkách, stáčecí místa, vlečkové plány)
 • pozemní komunikace (dopravní značení, parkovací a odstavné plochy)
 • inženýrská činnost (projednání s dotčenými orgány, správci sítí, zajištění povolení staveb a kolaudace)
 • vývoj LISP a C++ aplikací pro AutoCAD

Statika staveb

 • obecné statické posudky a výpočty
 • všechny stupně přípravy stavby
 • ocelové, betonové a zděné konstrukce, dřevostavby
 • posouzení dynamických účinků (zemětřesení, technická seismicita, exploze, výbuchy)
 • stavební průzkum a posouzení stávajících konstrukcí
 • posouzení poruch konstrukcí a návrh jejich sanace
  studie proveditelnosti

Technické vybavení

V rámci zvýšení efektivity a kvality vydávané projektové dokumentace vyvíjíme vlastní aplikace, ať už v prostředí skriptovacích jazyků (LISP, ADS, VisualBasic), tak i v samostatných vývojových prostředích jako MS Visual Studio.

 • CAD software Bricscad (DWG 2008)
 • MKP Dlubal RFEM 4 (statika konstrukcí)
 • GEO 5 (geotechnické konstrukce)
 • MKP CADRE Pro 6 (dynamika konstrukcí)
 • Schmidtovo kladívko pro zkoušení pevnosti betonu
 • Statický penetrometr pro polní zkoušky únosnosti základové půdy
 • Korozní ultrazvukový tloušťkoměr CTS-30A