Zavolejte nám

+420 776 304 488

Napište nám

Únosnost zdiva

Jako v jiných eurokódech jsou i v ČSN EN 1996-1-1 (dále jen EC6) určité matoucí nepřesnosti. Například článkem 3.6.1.1(1)P se nařizuje určení charakteristické pevnosti zdiva fk z výsledků pevnostních zkoušek zdiva. Přesto, že se jedná o tzv. zásadu, pro kterou nelze uplatnit alternativní postup, hned následující článek 3.6.1.2(1) umožňuje určit charakteristickou pevnost zdiva výpočtem podle vzorce (3.1):

\(\begin{equation}
f_k = K {f_b}^{\alpha} {f_m}^{\beta}
\end{equation}\)
Hodnoty součinitelů α a β ale nejsou v národní příloze předepsány.

Pravděpodobně se lze díky následujícímu odstavci (2) domnívat, že α = 0,7 a β = 0,3. Jenže odstavec (2) představuje právě alternativu k výše uvedenému vzorci a se vztahem (3.1) by vlastně tedy neměl mít nic společného.

Určení fb

Pozor na to, že fb (normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdících prvků) není totožná s tabelizovanými hodnotami výrobce. Hodnoty dané výrobcem je třeba pro získání fb přenásobit součinitelem δ, který zohlední velikost cihly. Obecně není možné tento součinitel zanedbat, neboť nabývá hodnot mezi 0,65 a 1,55 podle šířky a výšky cihly.

Hodnoty v tabulkách výrobců

Pokud jsou v tabulkách výrobců uvedeny jak hodnoty charakteristické pevnosti zdiva fk, tak i hodnoty výpočtové pevnosti Rd, je třeba si uvědomit, že každá z hodnot je určena podle jiné normy. Hodnota Rd NENÍ určena na základě EC6, ale podle původní (již neplatné) normy ČSN. Výpočtová pevnost zdiva fd musí být určena z charakteristické pevnosti vydělením součinitelem γM podle tabulky v článku NA.2.1 (2,0 až 3,0). Výpočtová hodnota podle nové EC6 může tedy v některých případech být nižší i o více jak 20 % oproti hodnotě Rd

PSDS s.r.o. je projekční kancelář se specializací na statiku a dopravní stavby (především kolejová doprava). Společnost byla založena v únoru 2009 jako nástupce firmy Ing. Jiří Surovec - iStruct, která v oboru působí již od roku 1998. Jednatelem i společníkem PSDS s.r.o. je právě Jiří Surovec.

Telefon

+420 776 304 488
+420 271 960 626

Email

psds@psds.cz

Adresa

Trabantská 673/18
190 15 Praha 9