Ukázka referenčních projektů v oblasti statiky staveb.

Půdní nástavba Dejvice

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha Dejvice
Investor budoucí vlastníci
Datum 04/2009
Typ stavby bytový prostor
Počet nových bytů 2
Kontaktní osoba Ing. Igor Hobza, i.hobza(at)seznam.cz

Předmětem projektu byla kompletní změna konstrukčního systému střechy, kde z důvodu prostorových dispozic bylo nutné zrušit stávající vazné trámy a sloupky krovu. Bylo tedy nutné použít ocelové válcované profily, které vynesly novou konstrukci střechy.

Výsledkem bylo vytvoření dvou nových mezonetových bytových jednotek v atraktivní pražské čtvrti.

Polyfunkční dům Komenského, Mladá Boleslav

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Mladá Boleslav
Investor ACTIV PARKING
Datum 04/2009
Typ stavby parkovací dům
Užitná plocha 10 300 m2
Kontaktní osoba Petr Bláha

Polyfunkční (parkovací) dům se nachází v historickém centru Mladé Boleslavi, v prostoru bývalého pivovaru. Dům má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Jedná se o železobetonový skelet založený na pilotách. V severní části se nachází část s komerčními a administratvními prostory. Maximální hloubka stavební jámy je 7,2 m. Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kotvených záporových stěn.

Rezidence Čakovice

Projekt pěti bytových domů s jedním podzemním a se třemi až pěti nadzemními podlažími a čtyř objektů občanské vybavenosti. Konstrukční systém je železobetový skelet s výplňovým zdivem a vnejším kontaktním zateplením. Stropy budou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou podepřenou bodově. Roznos svislých sil v úrovni mezi prvním nadzemním podlažím a suterénem je navržen pomocí masivních průvlaků a nadvlaků. Důvodem je podstatná změna dispozic na této úrovni. Založení objektů je na železobetových patkách a pasech.

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Praha Čakovice
Investor Golden Spires, s.r.o.
Datum 11/2007
Typ stavby bytové domy, polyfunkční objekty
Zastavěná plocha 2900 m2
Užitná plocha 12500 m2
Kontaktní osoba Ing. arch. Milan Šírek, milan(at)rh-arch.com

156 Willis St, Wellington, Nový Zéland

Ve spolupráci s firmou Silvester Clark Ltd. se naskytla příležitost podélet se na zajímavém projektu 14 podlažního bytového domu. Objekt se nachází v hlavním městě Nového Zélandu ve Wellingtonu v seismicky aktivní oblasti v blízkosti tektonického zlomu mezi australskou a pacifickou zemskou deskou.

V místě plánovaného objektu se nacházel původní třípodlažní objekt. Ten svojí konstrukcí tvořil opěru proti přilehlému terénu. Hloubka úrovně podlahy 1. NP byla 8,5 m pod úrovní terénu. Stávající objekt na pozemku plánované stavby byl po částech stržen tak, aby nedošlo k sesuvu přilehlé zeminy. Nejdříve byly postaveny nové zdi kolmé na opěrnou stěnu, mezi kterými pak byla opěrná zeď pnutá vodorovně. Použití zemních kotev nebylo možné z důvodu nesouhlasu majitele sousedního pozemku.

Budova byla navržena jako duktilní. Pro konstrukci to znamená, že musí elasticky přenést běžná zemětřesení (definované pro mezní stav použitelnosti). U návrhového zemětřesení je nutné, aby se v konstrukci vytvořil mechanizmus s plastickými oblastmi, které budou disipovat energii zemětřesení. Při tomto postupu je nutné splnění podmínek pro polohu plastických oblastí, např. že nedojde ke vzniku kloubu ve sloupu, ale vždy v připojeném nosníku. Toho se dosahuje pomocí „overstrength“ faktorů (faktorů zpevnění).

Budova byla navržena v souladu s novozélandskými normami NZS 4203: Loadings Standard a NZS 3101: Concrete Stuctures Standard.

Info o akci
Stupeň dokumentace RDS
Lokalita Centrum Wellingtonu, Nový Zéland
Investor Wellington Construction Limited
Datum 02/2005
Typ stavby bydlení + komerce
Zastavěná plocha 320 m2
Užitná plocha 4480 m2
Kontaktní osoba Scott Miller, scott(at)silvesterclark.co.nz

Projekty rodinných domů

Info o akci
Stupeň dokumentace studie až RDS
Lokalita celá ČR
Cena od 4.000,- + DPH
Kontaktní osoba Martin Veselý, martin.vesely(at)fourf.cz

Provádíme posudky na všechny druhy rodinných domků, jejich rekonstrukcí a úprav. Statické posudky jsou jednou z podmínek, které předepisuje stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Posudky ve všech stupních od studií po prováděcí projekty je možné i doplnit kompletní výkresovou dokumentací. V případě potřeby provádíme i materiálové zkoušky, geodetické zaměření, geologické průzkumy a i celé vyřízení stavebního povolení či ohlášky.

 

Hala CMK-STEEL Bílá Lhota

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Bílá Lhota
Klient John Allen Associates
Datum 05/2006
Typ stavby průmyslová hala
Zastavěná plocha 870 m2
Kontaktní osoba Ing. Ivan Jenik, ivan.jenik(at)jaaconsult.cz

Jedná se o dvojlodní ocelovou rámovou konstrukci haly celkové délky 36,48 m a šířky 23,90 m (nosná konstrukce bez opláštění). Osové vzdálenosti sloupů v jednotlivých lodích jsou 14,45 m a 9,00 m. Jednotlivé rámy mají osové vzdálenosti 6,00 m. Jsou použity dva typy rámů – vnitřní rám a rám štítové stěny. Střecha hlavní haly má sedlový tvar se spádem 11°, střecha vedlejší lodi má jednostranný sklon 6°. Rámy jsou vetknuté, plnostěnné s náběhy a táhlem. Světlá výška haly pod táhlem je 6,9 m. V prostoru obou lodí je uvažováno s jeřábovou drahou. V prostoru hlavní lodi je uvažováno s jeřábovou drahou o nosnosti 5 t, v prostoru vedlejší haly je uvažováno s jeřábovou drahou s nosností 3,2 t.

Bytové domy Kralupy

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR
Lokalita Kralupy
Investor MADRUZZO a.s.
Datum 09/2008
Typ stavby bytové domy
Zastavěná plocha 1150 m2
Užitná plocha 5000 m2
Kontaktní osoba
Ing. Radim Hrubý radim(at)rh-arch.com

Projekt tří bytových domů se čtyřmi a pěti nadzemními podlažími. Dům "A" má 5 nadzemních podlaží a plochou nepochozí střechu, domy "B" a "C" jsou potom se čtyřmi nadzemními podlažími a nepochozí střechou. Zvolený konstrukční systém je stěnový cihlový se stropy z předpjatých železobetonových panelů SPIROLL. Střecha objektu je navržena jako dřevěná s ocelovými průvlaky pro snížení největších rozponů. Překlady jsou navrženy buď jako železobetonové nebo ocelové válcované. Architektonický návrh mění původní návrh bytových domů (Ing. arch. Pavel Skalička, srpen 2003). Na původní návrh bylo vydáno stavební povolení, ale stavba nebyla realizována a stavební povolení pozbylo platnosti. Z této původní dokumentace byl převzat popis geologických poměrů staveniště.

Další články...

  1. BARRISOL aplikace