Železniční přejezd Okřešice-Provodín

Info o akci
Stupeň dokumentace DÚR/DSP
Lokalita Srní u České Lípy
Investor Provodínské písky, a.s.
Datum 01/2011
Typ stavby stavba dráhy
Rozsah 190 m2

Projektová dokumentace řešila nové úrovňové křížení neveřejné účelové komunikace lom Okřešice - Provodín se dvoukolejnou železniční tratí. Železniční přejezd byl navržen jako celopryžový typu STRAIL. Projekt dále řešil zabezpečení přejezdu pomocí přejezdového výstražného světelného zařízení s polovičními závorami dálkově ovládanými z dispečerského stanoviska a ochranu stávajících kabelových vedení v místě přejezdu.

Únosnost vozovek Sécheron Běchovice

Info o akci
Stupeň dokumentace posouzení stávajícího stavu
Lokalita Praha Běchovice
Investor Sécheron Tchequie s.r.o.
Datum 05/2011
Typ stavby komunikace
Délka 100 m2
Kontaktní osoba Miloslav Matoušek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem tohoto projektu bylo posouzení únosnosti stávajících účelových neveřejných komunikací uvnitř areálu stavebníka. Pro potřeby posouzení byly provedeny dva jádrové vrty pro určení skladby vozovky, dvě zkoušky dynamickým penetrometem pro určení modulu přetvárnosti zemní pláně a zkoušky pevnosti betonu odrazovým tvrdoměrem. Na základě tohoto průzkumu byly dohledány návrhy skladeb jednak podle současných norem a TP a také podle starších TP a tomu následně odpovídající dopravní zatížení.

Prodloužení vlečky KOPOS KOLÍN

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP/ZDS
Lokalita Kolín
Investor KOPOS KOLÍN a.s.
Datum 05/2011
Typ stavby stavba dráhy
Délka 100 m
Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Topol, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento projekt zahrnoval geodetické zaměření stávajícího stavu vlečky, vyhodnocení měření a následné vypracování vlečkového plánu.

Vlečkový plán byl posléze využit jako podklad pro vypracování projektu na prodloužení vlečkové koleje v areálu stavebníka. Součástí projektu byly také návrh nových zpevněných ploch a jejich odvodnění a návrh dopravního značení v areálu stavebníka.

Cyklostezka Hostomice

Info o akci
Stupeň dokumentace studie
Lokalita Hostomice pod Brdy
Investor Město Hostomice
Datum 04/2011
Typ stavby liniová stavba
Délka 5,5 km
Kontaktní osoba Vít Maršálek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato studie řešila možnost propojení obcí Radouše, Bezdědic a města Hostomic pod Brdy nemotoristickou komunikací. Hlavním úkolem bylo navrhnout trasu tak, aby byl převeden cyklistický a pěší provoz z frekventované silnice II.třídy a zajištěno bezpečné, pohodlné, přímé a rychlé spojení mezi obcemi v návaznosti na okolní síť cyklistických tras. Trasa je převážně navržena po nově budované samostatné stezce, částečně pak v přidruženém prostoru komunikace a v místech jsou k vedení stezky využity stávajících komunikace a zpevněné plochy.

Skladový a výrobní areál Noutonice

Info o akci
Stupeň dokumentace studie
Lokalita Noutovice, Praha západ
Investor FERROS s.r.o.
Datum 12/2007
Typ stavby skladový areál
Velikost cca 13.000 m2
Kontaktní osoba Ing. Franta, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tento projekt řešil zavlečkování pozemku ve vlastnictví investora a následně využití pozemku pro sklady a nerušící výrobu.

Návrh zapojení nové vlečky byl vyhotoven ve 4 variantách, všechny byly zapojeny do žst. Noutonice.

Projekt byl přerušen ve stupni studie rozhodnutím investora.

Vlečka Pražská teplárenská Praha Malešice

Info o akci
Stupeň dokumentace vlečkový plán
Lokalita Praha Malešice
Investor Pražská teplárenská a.s.
Datum 12/2008
Typ stavby dráha
Délka kolejiště 6,2 km
Kontaktní osoba Bohuše Nováková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předmětem zadání bylo vypracování vlečkového plánu včetně geodetického zaměření skutečného stavu. Geodetické zaměření bylo následně vyhodnoceno tak, že zaměřenými body byly proloženy ideální přímky a oblouky. Součástí bylo také určení tvaru a kvality železničního svršku (kolejnic a pražců), což je výhodné jako podklad pro budoucí stavební úpravy na vlečce (vč. např. jejího odstranění).

Parkovací plocha Malešice

Info o akci
Stupeň dokumentace DSP
Lokalita Praha Malešice
Investor Pražská teplárenská a.s.
Datum 08/2008
Typ stavby parkoviště
Počet stání 40
Kontaktní osoba Bohuše Nováková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato parkovací plocha se nachází v areálu investora. Součástí projektu byl návrh kamerového systému, nové odvodnění vč. odlučovačů ropných látek a napojení na veřejnou komunikaci. Tento projekt byl komplikovaný ani ne tak technickým řešením, jako spíš místními podmínkami. Celá plocha se totiž nachází pod nadzemním vedením vysokého napětí, navíc bylo nutné projít vodoprávním řízením a procesem vynětí ze zemědělského půdního fondu.