Pád sněhu z vyšší střechy

Upozorňuji na změnu Z2 ČSN EN 1991-1-3 (Zatížení sněhem) z února 2010, která mimo jiné upravuje způsob stanovení zatížení nižší střechy ze spadávání sněhu z přilehlé vyšší střechy. Původní znění normy přiřazovalo toto zatížení koeficientu μs který představoval 50 % maximálního celkového zatížení sněhem na přilehlém sklonu vyšší střechy. Toto bylo trochu matoucí, neboť se mohlo zdát, že by koeficent mohl představovat 50 % patřičného součinitele μ1 pro vyšší střechu, tj. max. 0,4.

Změna Z2 pak určuje nově hodnotu koeficientu μs pomocí vztahu {tex}\mu_s = 0,8 \frac{b_{1,s}}{l_s}{/tex}  tj. představuje 50 % napadané sněhové pokrývky na celé ploše přilehlé vyšší střechy.